facebook
Informacja z dnia: 2024-02-28
Dinomaluszki 2024
Cele przedszkola

1) Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.

2) Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie
z jego rodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym. 

- organizowanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej, podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych,
- otoczenie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych,
- umożliwianie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

3) Do głównych zadań przedszkola należy:

-wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
-sprawowanie opieki nad wychowankami i zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu w placówce;
-rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci;
-umożliwienie dzieciom uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych;
-współdziałanie z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla rozwoju i wychowania dzieci;
-przygotowanie dzieci do nauki w szkole.

4) Realizując powyższe zadania przedszkole:

- rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci,
- stwarza warunki do rozwoju samodzielności wychowanków, 
- rozwija wrażliwość moralną dzieci, uczy odróżniania dobra od zła.